สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


คู่มือการใช้โปรแกรม ArcView GIS 3.3
1.1 แนะนําโปรแกรม ArcView GIS

1.1.1 ArcView คืออะไร

• ArcView เปนซอฟตแวรดาน Desktop Mapping และ GIS (Geographic Information

System) ท

ี่

สามารถแสดงขอมูล สรางขอมูล แกไขขอมูล สอบถามขอมูล และวิเคราะหขอมูล

ทางภูมิศาสตร (geographic data) ท

ั้

งขอมูลเชิงพ

ื้

นท

ี่ (spatial data) และขอมูลเชิง

คุณลักษณะ (attribute data)

• ArcView เปนซอฟตแวรที่มีลักษณะการใชงานเปนแบบ Graphical User Interface (GUI) ซึ่ง

สะดวกตอการใชงาน

• ขอมูลที่ถูกสรางข

ึ้นโดย ArcView จะอยูในรูป shape file ซ

ึ่

งสามารถนําไปใชรวมกับโปรแกรม

GIS และโปรแกรมดาน Image Processing อ

ื่นได เชน ENVI, ERDAS, MapInfo หรือ

Arc/Info เปนตน

• ArcView สามารถเขาถึงขอมูลของโปรแกรม ARC/INFO ไดโดยตรง ซ

ึ่งเปนผลิตภัณฑของ

บริษัท ESRI (Environmental System Research Institute) และสามารถเขาถึงขอมูลกราฟฟก

เชิงราสเตอร (Image file) ไดดังแฟมขอมูลรูปแบบตอไปนี้ BMP, BSQ, BIL, BIP, GRID,

TIFF, TIFF/LZW compressed และ IMPELL Bitmaps


โหลดฟรี100%
หมวดหมู่ความรู้/สื่อการสอน
ขนาด9.71 MB (10,178,515 bytes)
อัพโหลดเมื่อ2016-10-25 21:14:07 (4 ปี)
โหลดเสร็จ252 ครั้ง
แบ่งปันโดยwut14
จำนวนไฟล์
[ดูรายการเต็ม]
โหลด/ปล่อย
[ดูรายการเต็ม]
1 ปล่อย, 0 โหลด = 1 เพียร์