สมัครสมาชิกฟรี


เข้าสู่ระบบ


ใส่คำที่ต้องการค้นหา
หมวดชื่อไฟล์ขนาดอายุไฟล์เสร็จปล่อยโหลดแบ่งปันโดย
การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
2023-09-03 19:13:02
134.43 KB1 เดือน190830Giver
การออกกำลังกายและหลักการพื้นฐาน
2023-07-05 14:58:02
813.74 KB3 เดือน110,02160Giver
ข้อสอบวัดความละเอียดแม่นยำเกี่ยวกับแบบอนุกรมมิติภาพ
2023-04-26 12:44:01
593.69 KB5 เดือน11,48031Giver
คู่มือตกแต่งซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเอง
2023-04-23 07:03:02
55.56 MB5 เดือน18,74381Giver
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
2021-09-10 03:48:02
95.39 KB2 ปี11,37710Giver
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (กระทรวงยุติธรรม)
2021-05-26 15:01:02
119.32 KB2 ปี163701Giver
บทความ "สิทธิผู้บริโภคโลกออนไลน์ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
2021-05-19 13:45:04
1.13 MB2 ปี144500Giver
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
2021-04-13 04:58:02
346.74 KB2 ปี126000Giver
คู่มือเตรียมสอบ แบบทดสอบภาพเสมือน (ธนาคารออมสิน)
2021-03-18 20:14:02
522.86 KB2 ปี15,21700Giver
การทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ตามความจำเป็น
2020-06-07 00:46:02
82.76 KB3 ปี17400Giver
คู่มือปริ้นเตอร์ brother mfc-j200 (ภาษาไทย)
2020-02-18 21:44:02
4.29 MB3 ปี14900Giver
คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
2019-09-24 14:44:01
128.01 KB4 ปี115900Giver
พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พุทธศักราช 2489 (แก้ไขเพิ่มเติมปี 61)
2019-09-12 21:43:02
753.92 KB4 ปี119000Giver
หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ ธนาคารออมสิน
2019-09-06 13:42:01
195.00 KB4 ปี113100Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีการทำพินัยกรรม
2019-08-29 05:51:02
690.47 KB4 ปี136600Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีผู้เยาว์จำนำทรัพย์สินผู้แทนโดยชอบธรรมบอกล้างได้หรือไม่
2019-08-29 05:45:02
168.38 KB4 ปี113401Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีฝากทรัพย์
2019-08-29 04:48:02
463.57 KB4 ปี124900Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ
2019-08-29 04:45:02
316.71 KB4 ปี121000Giver
บทความ "หนี้บัตรเครดิต เรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ"
2019-08-28 20:47:02
944.10 KB4 ปี164202Giver
บทความ "ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอล"
2019-08-28 20:17:02
285.97 KB4 ปี118600Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีทรัพย์มรดก
2019-08-28 20:10:02
1.18 MB4 ปี141400Giver
ประวัติและความเป็นมาของศาลอุทธรณ์
2019-08-27 17:57:02
1.09 MB4 ปี18200Giver
คำถาม-คำตอบ การถอนคืนการให้ในกรณีต่าง
2019-08-27 17:54:02
906.00 KB4 ปี124500Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีทำสัญญาเช่าบ้าน
2019-08-27 14:59:02
523.57 KB4 ปี144000Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีขับรถชนกันแล้วทำการตกลงกันเองด้วยวาจามีผลทางกฎหมายหรือไม่
2019-08-26 17:38:01
435.49 KB4 ปี146100Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีสำคัญผิดในการทำนิติกรรมสัญญาจำนอง
2019-08-26 16:37:02
26.69 KB4 ปี126001Giver
คำถาม-คำตอบ กรณีการทำนิติกรรมสัญญาของผู้เยาว์
2019-08-26 16:35:01
574.28 KB4 ปี126100Giver
คำอธิบายกฎหมายภาษี (กระทรวงยุติธรรม)
2019-08-25 21:04:02
72.19 KB4 ปี133400Giver
คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม (กระทรวงยุติธรรม)
2019-08-25 21:01:02
108.93 KB4 ปี126000Giver
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (นิติกรรมสัญญาต่าง)
2019-08-25 09:14:02
304.15 KB4 ปี188400Giver
คำอธิบายกฎหมายป่าไม้ ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
2019-08-23 17:22:02
161.61 KB4 ปี130700Giver
คำอธิบายกฎหมายประกันสังคม
2019-08-23 01:10:02
108.93 KB4 ปี135900Giver
กฎหมายเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิต
2019-08-22 18:00:02
714.59 KB4 ปี153200Giver
บุคลากรองค์กรอัยการและการปฎิบัติหน้าที่
2019-08-21 15:52:02
132.51 KB4 ปี17400Giver
อัยการอาวุโสตามกฎหมาย พ.ศ.2560
2019-08-18 05:54:02
90.71 KB4 ปี13200Giver
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 และคำวินิจฉัยของศาลฎีกา
2019-08-18 01:05:02
6.27 MB4 ปี116900Giver
ปลดหนี้ให้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2019-08-18 00:11:02
51.66 KB4 ปี127100Giver
การกู้ยืมเงินทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
2019-08-17 23:39:02
65.45 KB4 ปี133800Giver
วารสารยุติธรรมมม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
2019-08-17 17:15:02
106.79 MB4 ปี17400Giver
AEC : หน้าที่และโอกาสจากการปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชากรทางปกครอง
2019-08-17 11:12:02
5.80 MB4 ปี14100Giver
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
2019-08-17 06:50:02
94.75 KB4 ปี17400Giver
การแก้ไขปรับปรุ่งบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
2019-08-17 05:54:04
100.14 KB4 ปี19700Giver
ทฤษฎีของความยุติธรรม (Theories of Justice)
2019-08-17 00:38:02
2.09 MB4 ปี135900Giver
การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำตามพระราชบัญญัติการพนัน
2019-08-16 17:34:01
6.89 MB4 ปี116300Giver
ความผิดเกี่ยวกับศพและการตาย
2019-08-16 16:56:04
62.06 KB4 ปี128900Giver
ความผิดฐานฟอกเงินและคำวินิจฉัยศาลฎีกา
2019-08-16 16:07:02
5.96 MB4 ปี129600Giver
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน...(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2019-08-15 22:27:02
85.78 KB4 ปี114400Giver
วารสารยุติธรรมมม ปีที่ 18 ฉบับที่ 3
2019-08-15 21:37:02
33.41 MB4 ปี16500Giver
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน
2019-08-15 21:22:02
27.03 KB4 ปี115600Giver
การดำเนินคดีอาญาที่ศาลอาจพิพากษายกฟ้องเพราะประจักษ์พยานไม่มาเบิกความ
2019-08-15 17:09:02
89.69 KB4 ปี119300Giver